GDPR Beleid BeMarket

A. Inleiding

De privacy van de samenwerkende ondernemer is erg belangrijk voor ons en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat wij met deze persoonlijke informatie doen.

B. Erkenning

Dit document is gemaakt in samenwerking met SEQ Legal en BeMarket BV.

C. Het verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende persoonlijke informatie kan worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

1. informatie over je computer met inbegrip van je IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;

2. informatie over je bezoek aan en gebruik van het platform, met inbegrip van de verwijzingsbron, de duur van je bezoek, de bekeken pagina’s en de navigatiepaden op de website;

3. informatie, zoals je e-mailadres, die je invoert wanneer je je registreert op ons platform;

4. informatie die je invoert wanneer je een profiel aanmaakt op het platform – bijvoorbeeld je naam, profielfoto’s, geslacht, verjaardag, relatiestatus, interesses en hobby’s, educatieve gegevens en werkgelegenheidsgegevens;

5. informatie, zoals je naam en e-mailadres, die je invoert om je te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;

6. informatie die je invoert tijdens het gebruik van de diensten op het platform;

7. informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van het platform, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden je het platform gebruikt;

8. informatie met betrekking tot alles wat je verkoopt, diensten die je gebruikt of transacties die je doet via het platform, waaronder je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;

9. informatie die je op het platform plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren, waaronder je gebruikersnaam, profielfoto’s en de inhoud van je berichten;

• informatie in alle mededelingen die je ons per e-mail of via het platform stuurt, met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens;

• alle andere persoonlijke informatie die je ons stuurt.

Voordat je de persoonlijke gegevens van iemand anders aan ons bekendmaakt, moet je toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

D. Gebruik van je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via het platform aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van het platform, de websites, social media-kanalen worden gespecificeerd. Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

1. het beheer van ons platform en ons bedrijf;

2. het personaliseren van ons platform voor jou;

3. het beschikbaar stellen van diensten op ons platform;

4. het verzenden van goederen die via ons platform zijn gekocht;

5. het leveren van diensten die via ons platform zijn aangeschaft;

6. het versturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen aan jou, en het innen van je betalingen;

7. het verzenden van non-marketing commerciële communicatie;

8. het verzenden van e-mailberichten waar je specifiek om hebt gevraagd;

9. het sturen van onze e-mailnieuwsbrief, indien je dit hebt verzocht (je kunt ons op elk moment laten weten als je de nieuwsbrief niet langer nodig hebt);

10. het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze interessant voor jou kunnen zijn, per post of, indien je hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of soortgelijke technologie (je kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen als je geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen);

11. het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden (maar die derden zullen niet in staat zijn om individuele gebruikers te identificeren aan de hand van die informatie);

12. het behandelen van vragen en klachten die door of over jou zijn ingediend met betrekking tot onze website;

13. het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;

14. het controleren van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website (met inbegrip van het controleren van privéberichten die via onze website worden verzonden);

15. en andere toepassingen.

Als je persoonlijke informatie indient voor publicatie op ons platform, zullen wij deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst BeMarket-Ondernemer.

Je privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van je gegevens op ons platform te beperken en kunnen worden aangepast door middel van privacycontroles op het platform.

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden.

E. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij kunnen je persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, freelancers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze polis zijn uiteengezet.

Wij kunnen je persoonlijke informatie vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij kunnen je persoonlijke informatie openbaar maken:

1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

2. in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;

3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);

4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die wij verkopen (of overwegen te verkopen); en

5. aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs geloven dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit een aanvraag kan indienen voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijze de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen gelasten.

Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken.

F. Internationale gegevensoverdracht

1. Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen de landen waarin wij actief zijn zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

2. Informatie die wij verzamelen kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen wetten inzake gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die van kracht zijn in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.

3. Persoonlijke informatie die je op ons platform publiceert of voor publicatie op ons platform, kan via het internet overal ter wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

4. Je gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie, zoals beschreven in deze Paragraaf F.

G. Bewaren van persoonlijke informatie

1. In deze Paragraaf G wordt ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

2. Persoonlijke informatie die wij voor enig doel of doeleinden verwerken zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

3. Zonder afbreuk te doen aan paragraaf G-2, zullen wij gewoonlijk persoonlijke informatie die binnen de hieronder uiteengezette categorieën vallen, op de hieronder vermelde datum verwijderen:

• het soort persoonlijke informatie zal worden verwijderd op de laatste dag, zijnde de datum waarop de samenwerkingsovereenkomst BeMarket-Ondernemer verloopt,

• Referentiedatum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst BeMarket-Ondernemer + 1 jaar.

4. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Paragraaf G, bewaren wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke informatie bevatten:

• voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;

• indien wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en

• om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van het kredietrisico).

H. Beveiliging van je persoonlijke informatie

1. Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, het misbruik of de wijziging van je persoonlijke informatie te voorkomen.

2. Wij zullen alle persoonlijke informatie die je verstrekt opslaan op onze beveiligde (met een wachtwoord en firewall beveiligde) servers.

3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden aangegaan, worden beschermd door encryptietechnologie.

4. Je erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.

5. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen je niet om je wachtwoord vragen (behalve wanneer je inlogt op ons platform).

I. Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op ons platform website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen je op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via privéberichten op ons platform.

J. Jouw rechten

Je kunt ons opdracht geven om alle persoonlijke informatie die wij over je hebben aan je te geven; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. de betaling van een vergoeding van 9 euro (excl. 21%btw); en

2. het leveren van het juiste bewijs van je identiteit. We zullen meestal een fotokopie van je paspoort accepteren, evenals je bedrijfsstatuten, gecertificeerd door een notaris.

Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie die je opvraagt achterhouden, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Je kunt ons te allen tijde opdracht geven om je persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk ga je meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van je persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of wij bieden je de mogelijkheid om je persoonlijke informatie niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

K. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

L. Het bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij van je hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.